SSAKI is a association with the mission of supporting the development of cybernetization and informatization of society in Slovakia, creating conditions for the purposeful connection of individual and group professional interests of SSAKI members and their associations. SSAKI is a member organization of the Association of Slovak Scientific and Technological Societies. More about SSAKI ›

News

  1. Spomíname na významného slovenského vedca a zakladateľa SSAKI, akademika Dr.h.c. mult. prof. Ing. Ivan Plandera

    Akademik Dr.h.c. mult. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc. (nar. 17.9.1928), jedna z najvýznamnejších osobností v oblasti rozvoja informačných technológií (IT) na Slovensku, nás navždy opustil 26. Októbra 2019. Viac o jeho bohatom a pre Slovensko veľmi prínosnom živote sa môžete dozvedieť zo slávnostného parte, uverejneného tu a tiež zo spomienky z pera súčasného predsedu SSAKI, prof. Ing. Mikuláša Alexíka, PhD., uverejnenej v časopise ATP Journal 12/2019 na strane 49.

Activities and Events

Biennial international forum which gives room for scientists, experts in computer science and professionals in new emerging fields of informatics to present original research results, to share experiences and to exchange ideas about transferring theoretical concepts into real life.
23—25. november 2022
Nationwide event to support the development of IT in research, education and business in Slovakia.