Spomíname na významného slovenského vedca a zakladateľa SSAKI, akademika Dr.h.c. mult. prof. Ing. Ivan Plandera.

 

Akademik Dr.h.c. mult. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc. (nar. 17.9.1928), jedna z najvýznamnejších osobností v oblasti rozvoja informačných technológií (IT) na Slovensku, nás navždy opustil 26. Októbra 2019. Viac o jeho bohatom a pre Slovensko veľmi prínosnom živote sa môžete dozvedieť zo slávnostného parte, uverejneného tu a tiež zo spomienky z pera súčasného predsedu SSAKI, prof. Ing. Mikuláša Alexíka, PhD., uverejnenej v časopise ATP Journal 12/2019 na strane 49.

 

 

Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky (SSAKI) je členskou organizáciou Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Spoločnosť bola založená a registrovaná na Ministerstve vnútra a životného prostredia SR v 1990 roku ako občianske združenie s poslaním podpory rozvoja kybernetizácie a informatizácie spoločnosti na Slovensku, vytvárania podmienok pre účelné spájanie individuálnych a skupinových odborných záujmov členov SSAKI a ich združení. Členskú základňu SSAKI tvoria individuálni a kolektívni členovia, členovia evidovaní v pobočkách SSAKI a sponzorujúci členovia.

Predsedníctvo

  • prof. Ing. Mikuláš Alexík, PhD. (predseda)
  • prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD. (podpredseda)
  • doc. Ing. Milan Šujanský, CSc. (tajomník)
  • prof. Ing. Imrich Koštial, CSc. (člen)
  • Dr. h. c. prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc. (člen)
  • doc. Ing. Marek Laciak, PhD. (člen, predseda pobočky pri URIVP)
  • Ing. William Steingartner, PhD., Ing.-Paed.IGIP (člen, predseda pobočky pri KPI)

Pobočky

  • Pobočka SSAKI pri Ústave riadenia a informatizácie výrobných procesov (URIVP) Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach , http://web.tuke.sk/uraivp/ssaki/
  • Pobočka SSAKI pri Katedre počítačov a informatiky (KPI) Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, https://ssaki.tuke.sk/kpi/

Členstvo v nadnárodných organizáciách

SSAKI je členom Českého & Slovenského Spolku pre Simuláciu (Czech & Slovak Society for Simulation, CSSS), organizácie zastrešujúcej modelovanie a simuláciu Čiech a Slovenska. CSSS  je členom európskej federácie simulačných spoločností EUROSIM.