Oznam :: Zmena termínu sprievodnej akcie výstavy Extrapolácie’2019Z organizačných dôvodov sa akcia „ Prehľad histórie výpočtovej techniky a informatiky až po súčasné trendy“, plánovaná na, štvrtok 10.10.2019 o 9:00 hod. ako sprievodná akcia výstavy Extrapolácie’2019, presúva na termín

 • piatok 11.10.2019 o 9:00 hod. v miestnosti poslucháreň ZP4, Letná 9, Košice.

Po ukončení akcie účastníci budú môcť navštíviť akciu: Deň otvorených dverí v laboratóriu virtuálnej a zmiešanej reality – LIRKIS (bližšie informácie na http://lirkis.kpi.fei.tuke.sk/ ).

 

 

Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky (SSAKI) je členskou organizáciou Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Spoločnosť bola založená a registrovaná na Ministerstve vnútra a životného prostredia SR v 1990 roku ako občianske združenie s poslaním podpory rozvoja kybernetizácie a informatizácie spoločnosti na Slovensku, vytvárania podmienok pre účelné spájanie individuálnych a skupinových odborných záujmov členov SSAKI a ich združení. Členskú základňu SSAKI tvoria individuálni a kolektívni členovia, členovia evidovaní v pobočkách SSAKI a sponzorujúci členovia.

Predsedníctvo

 • prof. Ing. Mikuláš Alexík, PhD. (predseda)
 • prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD. (podpredseda)
 • doc. Ing. Milan Šujanský, CSc. (tajomník)
 • prof. Ing. Imrich Koštial, CSc. (člen)
 • Dr. h. c. prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc. (člen)
 • doc. Ing. Marek Laciak, PhD. (člen, predseda pobočky pri URIVP)
 • Ing. William Steingartner, PhD., Ing.-Paed.IGIP (člen, predseda pobočky pri KPI)
 • akademik mult.Dr.h.c. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc. (čestný predseda)

Pobočky

 • Pobočka SSAKI pri Ústave riadenia a informatizácie výrobných procesov (URIVP) Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach , http://web.tuke.sk/uraivp/ssaki/
 • Pobočka SSAKI pri Katedre počítačov a informatiky (KPI) Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, https://ssaki.tuke.sk/kpi/

Členstvo v nadnárodných organizáciách

SSAKI je členom Českého & Slovenského Spolku pre Simuláciu (Czech & Slovak Society for Simulation, CSSS), organizácie zastrešujúcej modelovanie a simuláciu Čiech a Slovenska. CSSS  je členom európskej federácie simulačných spoločností EUROSIM.